Omdaning av SRS

Den ideella föreningen Svensk RotaryService (SRS) fungerar som samarbetsorgan för de tio Rotary-distrikten i Sverige. Till vårmötet finns förslag på en omdaning av SRS styrelse och verksamhet.
Inom Rotary är klubbarna anslutna till ett distrikt (i vårt fall 2370 som omfattar Sörmland, Södra Stockholm och Gotland) som i sin tur är anslutet till Rotary International med huvudsäte i Chicago. Någon mellanliggande nationell nivå (som ”Rotary Sverige”) existerar egentligen inte.

Däremot finns flera områden som varit rimliga att samordna, som tidigare att sammanställa en svensk medlemsmatrikel, att ha en gemensam webbplats och att samverka inom PR och information rörande Rotary, både inom och utom verksamheten. Den rollen har fyllts genom SRS som ideell förening med en styrelse bestående av de tio distriktens guvernörer respektive verksamhetsår.

Då nya guvernörer tillträder varje år, har även SRS styrelse haft ettåriga mandat.

Det har framförts synpunkter på kortsiktigheten i att byta ledarskap varje år, både avseende distriktens ledning där man exempelvis i senaste utgåvan av Rotary Norden ställer frågan om 2-åriga mandatperioder för guvernörerna vore bättre, och rörande ledningen av SRS verksamhet.

Som motpol finns den dynamik och utveckling som det ständigt förnyade ledarskapet ger varje år, att det följer RI-presidentens mandatperiod samt att nominerad, inkommande, nuvarande och avgången guvernör samarbetar vilket ger en närmast 4-årig förankring av både distriktens och SRS ledning.

Till vårmötet finns nu ett förslag framtaget av den framtidsgrupp med representanter från 7 av 10 distrikt som sammanträtt 1 gång i februari 2018 och haft 5 digitala möten efter det. Förslaget frikopplar guvernörerna från styrningen av SRS genom att styrelsen skulle väljas på tre år och bestå av företrädesvis tidigare guvernörer (PDG) – men inte de nuvarande guvernörerna.

Förslaget nämner även att SRS fokus på att stödja de olika stiftelserna skall minska och istället läggas på de tre områdena

  • PR/info/medlemsutveckling
  • Medlemsservice (medlemsadministration, försäljning och IT)
  • Utbildning

Då omdaningen är såpass omfattande, iallafall rörande styrningen av SRS, och dessutom framtaget ”i all hast” vilket syns på flera detaljer i förslaget, vore ett bredare samtal om hur Rotary styrs på sin plats. Tala med Din president och guvernör – innan beslut fattas på SRS vårmöte den 25:e maj 2018.

Påminner även om de fem faserna i en organisations livscykel, exempelvis beskriven i denna artikel:
https://www.legacee.com/potpourri/the-organizational-life-cycle/

(då artiklar som misshagat någon emellanåt raderats på distriktets webbplats finns denna artikel initialt publicerad både här och här)